kroniske smerterMed inspiration fra bloggen Body in Mind , der udgives af nogle af verdens førende smerteforskere fra Australien og England, fangede artiklen Brug af mindfulness indenfor kronisk smertebehandling min opmærksomhed. Kan det gøre en forskel? Originalteksten på engelsk kan ses her . Artiklen er skrevet af forfatteren til en oversigts artikel omhandlende mindfulness og effekten heraf i hverdagen –specifikt rettet mod kroniske smerter og udgivet i Juni 2015.

Hvorfor er det så interessant og relevant? 

Der er nok ikke mange der ikke har stødt på ordet mindfulness i de senere tider. Der er næsten ingen grænser for udbuddene på aftenskoler, private kurser, offentlige tiltag, kurser af mere eller mindre seriøs karakter. Kan det virkelig passe at mindulness kan være løsningen på så mange forskelligartede problemstillinger som der gives udtryk for fra forskellige sider? Min interesse er indenfor smertebehandlingen, og derfor viderebringer jeg den viden der måske kan hjælpe lidt på vej. Eventuelt være en lille rettesnor til jer der måske overvejer et mindfulness forløb som led i behandlingen af kroniske smerter.

Hvad er mindfulness så for en størrelse?

Du kan prøve at lave en lille test: Google: ”hvad er mindfulness”….. Som du vil opleve er der ikke en definition der dækker begrebet, men der findes rigtig mange udlægninger, forklaringer osv. Det er i sig selv problematisk hvis man skal undersøge effekten af en behandlingsform. Jeg har valgt denne som en neutral definition: ”Mindfulness (smriti) betyder ”at huske”. Objektivt er mindfulness den neutrale og nærværende måde at forholde sig til de fænomener, din krop, følelser og omgivelser møder. Mindfulness er et koncept, der oprindeligt stammer fra buddhismen”

Hvordan definere kroniske smerter ?

Kroniske/langvarige smerter er velkendt indenfor sundhedsvæsnet. Det skønnes at langvarige smertetilstande koster samfundet mere end 8 mia. kroner årligt i forbrug af sundhedsydelser, sygemeldinger og førtidspension. Kroniske smerter har således store omkostninger – menneskelige såvel som samfundsøkonomiske. Kronisk smerte defineres som længerevarende smerte (> 6 måneder), hvilket bidrager til at den kan have store psykiske, sociale og eksistentielle følger. Den er ofte ledsaget af angst og depressive følelser, og kan bidrage til symptomer som energisvigt, fordøjelsesproblemer og søvnforstyrrelser. Derfor vil behandling af smerter af mere kronisk natur i større grad skulle tages hensyn til og behandling af de psykiske, sociale og eksistentielle følgetilstande. Derfor vil det give god mening hvis f.eks mindfulness kunne være en behandlingsmetode til denne gruppe patienter der ofte er hårdt ramt på flere måder i sin hverdag.

Hvilken effekt har mindfulness på kroniske smerter?

Fathima Bawa (praktiserende læge) og hendes kollegaer har kigget på effekten der relatere sig både til den kliniske del (kan man f.eks måle en forskel i smerte eller depressionsniveau) og livskvalitet (f.eks oplever den enkelte at hverdagen er mere overkommelig, acceptere den enkelte hverdagen bedre). De studier man inkluderede skulle som minimum have forløbet sig over 6 uger. Årsagen til patienternes smerter var fibromyalgi, leddegigt, kroniske muskelsmerter, forfejlede rygoperationer og ”blandede årsager”. Generelt var studierne små i størrelse. Desværre ses også et stort frafald, enkelte helt op til halvdelen af de patienter der var med i studiet fra start. Dem der falder fra ser ud til at tilhøre gruppen af patienter med lavt uddannelsesniveau, ældre, svære symptomer og generelt dårlig fysisk formåen.

Var der så en effekt?

  • Der ses ingen ændring i de kliniske fund før og efter (f.eks smerter og depressions mål)
  • Der var en klar forbedring i opfattelsen af at kunne håndtere smerten bedre før og efter et forløb (øgede livskvalitet)
  • Hvis et studie sammenlignede effekten af mindfulness med en inaktiv kontrol gruppe viste mindfulness at have en større effekt, men derimod hvis man sammenlignede med en aktiv kontrol gruppe var der ingen forskel i effekt.

Hvad betyder det så i hverdagen?

Virkningen af mindfulness tyder på at være meget lille i de studier der er lavet. Der er ingen effekt på de kliniske mål. Derimod kan der være en effekt på den enkeltes opfattelse af livskvalitet.

Hvorfor har virkningen så ikke vist sig?

Flere ting gør sig gældende i disse studier. De er små og med stort frafald. Kigger vi på gruppen der falder fra, kan det måske indikere at mindfulness ikke er relevant for ”kroniske smertepatienter som helhed”, men at der er mindre grupper der måske kan drage fordel af mindfulness.

Hvis forventningen er at smerte/depressioner skal formindskes bliver man nok skuffet, da der ikke ses nogen forbedring på den del. Derimod kan det måske indvirke positivt på den enkeltes håndtering / accept af hverdagen. Man kan derfor forvente at ens smerteoplevelse formindskes fordi man bedre kan håndtere hverdagen.  Derfor skal man gøre sig sine mål med indsatsen klar.

Meget få forløb inkluderede heldagspraktik, hjemmeøvelser var dårlig beskrevet, kun to af studierne havde tilknyttet instruktør der havde indblik i kroniske smerter og dens virkemåde. Det betyder så at vi ikke helt ved hvor meget eller lidt der skal til for at gøre en forskel. Muligvis ville personer med faglig indblik i kroniske smerter kunne bidrage til mere end ikke-fagpersoner.

Hvad betyder det for den enkelte kronisk smertepatient?

  • Den enkelte kan forvente at hverdagen muligvis kan håndteres bedre
  • Smerte- og depressionsniveau aftager ikke nødvendigvis
  • Den enkelte skal undersøge området indgående, da der er store forskelle i begrebet mindfulness
  • Der er forskellige metoder indenfor mindfulness – dermed skal man muligvis finde ”den rette” metode. Da mindfulnes kræver indblik i eget liv er dette ikke uvæsentligt.
  • Den enkelte bør muligvis overveje en instruktør / fagperson med indsigt i kroniske smerter og dens håndtering.
  • Mindulness er ikke egnet for alle med kroniske smerter.

Vil du læse lidt mere om holdninger til mindfulness generelt kan de eventuelt starte her : Mindfulness: mirakelkur eller opium for folket?

 

Kilder:

Bawa et al. Does mindfulness improve outcomes in patients with chronic pain? Systematic review and meta-analysis. Br J Gen Pract 2015;DOI: 10.3399/bjgp15X685297

Baer R. Mindfulness training as a clinical intervention: a conceptual and empirical review. Clin Psychol Sci Pract 2003; 10: 125–143.